Reklamacje

Dotyczy Konsumentów:

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami: biuro@dertum.pl lub pod nr tel.: 500 384 272. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji, lub nawiązaniu kontaktu z nami, nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy Przedsiębiorców

(z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego): Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

Rękojmia i odpowiedzialność sprzedawcy

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu lub osobie trzeciej, innej niż przewoźnik, wskazanej przez Państwo.

Gwarancji, rękojmi podlegają wady ukryte produktu wynikające z błędów materiałowych lub procesu produkcyjnego. Oznacza to jednocześnie, że gwarancji, rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (wyszczerbienia, obtarcia, stłuczenia itp.)

Reklamacja nie zostanie uznana, gdy starają się Państwo o nią po tym, jak samodzielnie próbowali naprawić lub wprowadzić zmiany w zakupionym towarze. Możliwe jest bowiem, że to Państwa ingerencja spowodowała wadę, np. jeśli przykleją Państwo lustro na klej niezakupiony u nas, to nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przebarwienia powstałe w miejscach nałożenia kleju; jeśli zamówią Państwo naszą usługę wklejenia lustra między płytki, ale zdecydują się Państwo na osilikonowanie lustra we własnym zakresie, to tracą Państwo rękojmię na przebarwienia, które mogą powstać na lustrze - nie wiemy czym i po jakim czasie lustro zostało osilikonowane.

Reklamacje można składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dertum.pl
- na piśmie na adres: DERTUM Michał Aleksander; Fordońska 393; 85-790 Bydgoszcz


W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy (wyjątek stanowią zamówienia produktów wraz z usługą naszego montażu). Obowiązek i koszt bezpiecznego spakowania reklamowanego produktu jest po Państwa stronie, przy czym produkt nie musi być spakowany w oryginalne opakowanie.